Actievoorwaarden "Winactie 10 jaar online"

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op "Winactie 10 jaar online” (verder te noemen: "de actie") van de HBL Online B.V. (verder te noemen: "de organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Zevenheuvelenweg 25, Nederland.
 • Deze actie heeft als doel 3 waardecheques t.w.v. €250,- (exclusief BTW) te verloten onder de inschrijvers van Gereedschapcentrum.nl/winactie.
 • Het betreft een tijdelijke actie waarbij na afloop de prijswinnaars bekend worden gemaakt via de mail. Onder de deelnemers worden drie winnaars geloot. De actie wordt gehouden in Nederland.

Deelname

 • Deelname aan deze actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en tenminste 18 jaar of ouder is.
 • Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HBL Online B.V. en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • Deelname aan de actie is mogelijk tot en met 13-10-2019, 23:59 uur.

Speelwijze

 • Deelname aan de actie geschiedt middels een inschrijving via Gereedschapcentrum.nl/winactie. Bij een uitschrijving van de nieuwsbrief, vervalt de deelname aan de actie. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van mails vanuit HBL Online B.V. (of handelsnaam Gereedschapcentrum.nl), of voor een niet goede verwerking van uw deelname.
 • De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.
 • De selectie van de winnende deelnemer en de daaraan verbonden prijzen geschiedt achteraf door middel van trekkingen door een onafhankelijke derde.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitkering prijzen

 • De trekking vindt plaats in week 42 van 2019.
 • De 3 prijswinnaars worden persoonlijk door HBL Online B.V. bericht, dit geschiedt per e-mail.
 • Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 • De organisator draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de organisator.
 • De waardecheque is zowel online als in de showroom bij de organisator te verzilveren en enkel geldig op alle door de organisator online aangeboden producten van de 21 deelnemende merken (Airpress, Bahco, Beta, Bosch, Brennenstuhl, EUROM, fischer, Fiskars, Flex, Hyundai, Kärcher Professional, Laserliner, Metabo, Milwaukee, PerfectPro, Rubi, Scheppach, Sola, Wera, Wiha, WOLF-Garten).

Medewerking en gegevens/privacy

 • Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan organisator om hun naam + foto voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken. Hier wordt slechts bedoeld het communiceren van de prijswinnaars via (commerciële) kanalen. De winnaar doet hierbij afstand van het zogenaamde portretrecht.
 • De gegevens die de organisator verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de vigerende privacywetgeving worden behandeld.
 • De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.

Aansprakelijkheid

 • De organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.
 • Meer specifiek zijn de organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: - enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; of - het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

Slotbepalingen

 • De organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.
 • Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.