usp1
usp2
usp3

Kroon-Oil 35395 copper plus smeervet - 100g

Kroon-Oil 35395 copper plus smeervet - 100g
adviesprijs
10,00
8,59

Verwachte leverdatum

29-04-2024

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Copper + Plus is een loodvrije anti-corrosiepasta. Het product bestaat uit fijn verdeelde koperdeeltjes in een niet smeltbare bentonietbasis, waaraan zeer effectieve anti-oxidatie- en corrosie-inhibitoren zijn toegevoegd.

   Copper + Plus vormt een film tussen de metaaldelen die tegen zeer hoge temperaturen bestand is (tot 1100 graden).
   Naast deze eigenschappen biedt Copper + Plus een goede bescherming tegen corrosie, vocht en trillingen. Het product is ongevoelig voor zuren, water, pekel en loog.

   Toepassing:
   Copper + Plus is een hittebestendige, loodvrije montagepasta. Het beschermt metaalverbindingen, die bloot staan aan bijvoorbeeld hoge temperaturen, water of chemicaliën, tegen roesten of vreten. Door tijdens het monteren van metalen delen Copper + Plus te gebruiken, laten de delen zich, ook na jaren, weer eenvoudig demonteren. Copper + Plus aangebracht tussen remzuiger en remblok geleidingen voorkomt hinderlijk piepen. LET OP! Niet op de remschijf aanbrengen!

   Vlampunt

   -97 °C

   Volume (product)

   100 ml

   EAN

   8710128353958

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen

   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H220: Zeer licht ontvlambaar gas

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

   H280: Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming

   H224: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp

   H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.