Beoordeel en win

Actievoorwaarden

Algemeen

 • 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op "Review & Win!" (verder te noemen: "de actie") van de HBL Online B.V. (verder te noemen: "de organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Jellinghausstraat 37, Nederland.
 • 2. Deze actie heeft als doel prijzen te verloten onder de beoordelaars van Gereedschapcentrum.nl
 • 3. Het betreft een doorlopende actie waarbij na afloop van iedere maand de prijswinnaars bekend worden gemaakt, via Gereedschapcentrum.nl en/of de Facebookpagina van Gereedschapcentrum.nl. Onder de deelnemers van de betreffende maand worden twee winnaars geloot. Onder “maand” wordt een kalendermaand zoals bekend verstaan. De actie wordt gehouden in Nederland waarbij in ons beoordelingsverzoek per mail na een bestelling wordt gecommuniceerd wat de te winnen prijs is voor de betreffende maand.
 • 4. Prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald worden.

Deelname

 • 1. Deelname aan deze actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en tenminste 18 jaar of ouder is.
 • 2. Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 • 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HBL Online B.V. en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

Speelwijze

 • 1. Deelname aan de actie geschiedt door gehoor te geven aan ons beoordelingsverzoek. Een dergelijk verzoek ontvangt u na een bestelling, nalevering uitgezonderd. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van mails vanuit HBL Online B.V. (of handelsnaam Gereedschapcentrum.nl), of voor een niet goede verwerking van uw deelname.
 • 2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.
 • 3. De selectie van de winnende deelnemer en de daaraan verbonden prijzen geschiedt achteraf door middel van trekkingen door een onafhankelijke derde.
 • 4. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitkering prijzen

 • 1. De trekking vindt plaats na afloop van iedere kalendermaand.
 • 2. In iedere eerste week van een nieuwe kalendermaand wordt de winnaar bekend gemaakt via Gereedschapcentrum.nl of via het het Facebook-kanaal van Gereedschapcentrum.nl. De prijswinnaars worden persoonlijk door HBL Online B.V. bericht, dit geschiedt per e-mail.
 • 3. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 • 4. De organisator draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
 • 5. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de organisator.

Medewerking en gegevens/privacy

 • 1. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan organisator om hun namen voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken. Hier wordt slechts bedoeld het communiceren van de prijswinnaars via (commerciële) kanalen.
 • 2. De gegevens die de organisator verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 • 3. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

Aansprakelijkheid

 • 1. De organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.
 • 2. Meer specifiek zijn de organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: - enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; of - het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

Slotbepalingen

 • 1. De organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • 2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.
 • 3. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.