usp1
usp2
usp3

Griffon 6120029 PVC-Cleaner - 1L

Griffon 6120029 PVC-Cleaner - 1L
adviesprijs
23,00
18,49

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Griffon PVC reiniger is te gebruiken voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C en ABS. Tevens geschikt voor het verwijderen van niet uitgeharde lijmresten en het reinigen van kwasten en gereedschap.

   Volume (product)

   1 l

   Vlampunt

   0 °C

   Gewicht (Product)

   1 kg

   EAN

   8715598200306

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren

   P370+P378: In geval van brand: blussen met…

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.