usp1
usp2
usp3

Hammerite Metaallak Zijdeglans - direct over roest - op kleur gemengd - 1L

Hammerite Metaallak Zijdeglans - direct over roest - op kleur gemengd - 1L-image
adviesprijs
63,00
44,89

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kleurnaam

   Op kleur gemengd

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Rendement per liter

   10 m²/l

   Toepassing op

   Kunststof, Metaal, Hout

   Vlampunt

   41 °C

   Overschilderbaar na

   4 h

   Glansgraad

   Zijdeglans

   Buitenduurzaamheid

   6 tot 8 jaar

   EAN

   8710839292621

   Artikelnummer

   259740

   Volume (product)

   1 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P233: In goed gesloten verpakking bewaren

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.