Illbruck PU700 Steenlijm - 880ml

placeholder-product-media-alt-text-not-set
adviesprijs
29,00
21,69

Verwachte leverdatum

28-02-2024

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   PU700 Steen- en houtlijm geeft de mogelijkheid om met één lijm zowel steen als hout te verlijmen! onder andere balken, plaatmateriaal, kalkzandsteen en beton zijn te verlijmen met PU700.

   Tijdbesparend en gelijk klaar voor gebruik. Geen mixen
   Stofvrije applicatie en geen tillen van zware 25 kg zakken
   Een alternatief voor mechanische bevestiging en mortels
   Extreem sterke hechting
   Snel uithardend, ± 8 minuten open tijd en hardt volledig uit binnen 24 uur
   Verlijmt vochtig, bevroren en voorbehandeld hout
   Brandwerend
   KOMO gecertificeerd
   Voldoet aan de eisen van het bouwbesluit voor dragende wanden (BRL1008)

   Vlampunt

   -97 °C

   Volume (product)

   880 ml

   EAN

   8713465316174

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

   H332: Schadelijk bij inademing

   H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P285: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P311: NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P342: Bij ademhalingssymptomen:

   P410: Tegen zonlicht beschermen

   P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.

  Leer Fixami beter kennen

  Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

  Meer over ons
  • Tools van topkwaliteit

  • Specialist in online

  • Altijd persoonlijk advies

  • Wat je project ook is