usp1
usp2
usp3

Loctite 641 Borgmiddel - 50ml

Loctite 641 Borgmiddel - 50ml
58,39

Verwachte leverdatum

29-04-2024

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Lijm voor cilindrische bevestiging - gemiddelde sterkte. Als demontage vereist is. Aanbevolen voor onderdelen die later gedemonteerd moeten kunnen worden. LOCTITE® 641 is ontwikkeld voor het verlijmen van cilindrische passende onderdelen, in het bijzonder wanneer demontage vereist is voor onderhoudswerkzaamheden. Het product hardt uit bij afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt het loskomen en lekken door schokken en trillingen. Aanbevolen voor onderdelen die later gedemonteerd moeten kunnen worden, bijv. voor het bevestigen van lagers op assen en in behuizingen. • Aanbevolen voor onderdelen die later gedemonteerd moeten kunnen worden, bijv. voor het bevestigen van lagers op assen en in behuizingen
   LAGERBORGMIDDEL 641-50 234863

   Volume (product)

   50 ml

   Vlampunt

   93 °C

   EAN

   5010266641416

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P338: NA (mogelijke) blootstelling: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen

   P405: Achter slot bewaren

   P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P351: NA (mogelijke) blootstelling: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten

   P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

   P304: NA INADEMING: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P233: In goed gesloten verpakking bewaren

   P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen

   P340: NA (mogelijke) blootstelling: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P337: Bij aanhoudende oogirritatie:

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.