usp1
usp2
usp3

MoTip 000563 Remmenreiniger - 500ml (12st)

MoTip 000563 Remmenreiniger - 500ml (12st)-image
30,19

Verwachte leverdatum

10-06-2024

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Remmenreiniger met hoog oplossend vermogen. Remmenreiniger laat geen residu achter, is niet geleidend en niet corrosief. MoTip Remmenreiniger heeft een krachtig, gericht spuitbeeld.
   Inhoud: 500ml (12st)

   Vlampunt

   200 °C

   Artikelnummer

   308139

   Volume (product)

   6000 ml

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P410: Tegen zonlicht beschermen

   P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.