usp1
usp2
usp3

Rubson 2266416 Aquablock Spray 300 ml - Daken en Goten

★★★★★

4.0 / 5

1 review

Rubson 2266416 Aquablock Spray 300 ml - Daken en Goten-image
Rubson 2266416 Aquablock Spray 300 ml - Daken en Goten-image
Rubson 2266416 Aquablock Spray 300 ml - Daken en Goten-image
Rubson 2266416 Aquablock Spray 300 ml - Daken en Goten-image
Rubson 2266416 Aquablock Spray 300 ml - Daken en Goten-image
18,69

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Rubson Aquablock Spray is een beschermende rubberen coating die kan worden gebruikt om lekkages en scheuren af te dichten.

   Vlampunt

   0 °C

   EAN

   3178041330428

   Artikelnummer

   319128

   Volume (product)

   300 ml

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord, Gevarenaanduiding

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P280: Beschermende kledij dragen

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P302: BIJ CONTACT MET DE HUID: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P352: NA (mogelijke) blootstelling: Met veel water en zeep wassen

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P410: Tegen zonlicht beschermen

   P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

  Reviews

  4.0 / 5

  ★★★★★

  1 review

  • 5 sterren

  • 4 sterren

  • 3 sterren

  • 2 sterren

  • 1 ster