usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum 3-In-1 Antiroest Primer - RAL 3000 roodbruin - 0,75L

-image
-image
-image
Rust-Oleum 3-In-1 Antiroest Primer - RAL 3000 roodbruin - 0,75L-image
Rust-Oleum 3-In-1 Antiroest Primer - RAL 3000 roodbruin - 0,75L-image
Rust-Oleum 3-In-1 Antiroest Primer - RAL 3000 roodbruin - 0,75L-image
adviesprijs
30,00
20,84

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kleur RAL-nummer

   RAL 3000

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Glansgraad

   Mat

   Toepassing op

   Metaal

   Vlampunt

   37 °C

   Rendement per liter

   11 m²/l

   Kleurnaam

   Roodbruin

   Overschilderbaar na

   16 h

   EAN

   5413436071042

   Artikelnummer

   359884

   Volume

   0.75 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.