usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum 5421 Epoxy Floor Primer Rapid 5 L

-image
-image
-image
Rust-Oleum 5421 Epoxy Floor Primer Rapid 5 L-image
Rust-Oleum 5421 Epoxy Floor Primer Rapid 5 L-image
324,59
297,59

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Rust-Oleum 5421 sneldrogende epoxy vloerprimer
   Rust-Oleum 5421 Sneldrogende Epoxy Vloerprimer is jouw oplossing voor het snel en effectief impregneren van betonnen vloeren. Deze 2K epoxy primer is sneldrogend, oplosmiddelvrij en speciaal ontworpen om de hechting te verbeteren, vooral op broze en poreuze oppervlakken.

   Het bijzondere aan deze primer is dat hij al na slechts 4 uur overschilderbaar is, wat betekent dat je de primer en topcoat gemakkelijk in één dag kunt aanbrengen. Dit maakt het een efficiënte keuze voor projecten waar tijd een cruciale factor is. De primer bestaat uit twee componenten - de basis en de activator - die samen in één verpakking geleverd worden, waardoor het mengproces eenvoudiger wordt.

   Deze primer heeft een 100% vaste stofgehalte en een geringe geur, wat bijdraagt aan een aangenamere werkomgeving. Het zorgt voor goede penetratie en hechting en bindt zwakke en brokkelige ondergronden. Dit maakt het ideaal voor ongelijkmatige vloeren, waar een hoge laagdikte nodig is.

   Voor de toepassing gebruik je een middelharige 2k roller vanuit een verfbak en een kwast voor de randen. Let op: na 30 minuten moet de roller en verfbak vervangen worden. Bij goede ventilatie en een vloertemperatuur van 10-15ºC, kan de primer al in 2 tot 4 uur overschilderd worden met een toplaag, uitgaande van een goede penetratie in de ondergrond.

   Als je langer dan 48 uur wacht met overschilderen, is het nodig om de laag op te ruwen (te schuren) om een goede hechting tussen de primer en de toplaag te garanderen. Kies voor Rust-Oleum 5421 Sneldrogende Epoxy Vloerprimer voor een snelle, efficiënte en betrouwbare basis voor je vloerprojecten.

   VMV code

   VMV0007948

   Verfsoort

   Epoxycoating

   Vlampunt

   1 °C

   Kleurnaam

   Transparant

   Gebruik

   Binnen

   Glansgraad

   Hoogglans

   EAN

   8715743019074

   Artikelnummer

   353472

   Volume

   5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H302: Schadelijk bij inslikken

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

   P280: Beschermende kledij dragen

   P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

   P405: Achter slot bewaren

   P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.