usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 1007 narcissengeel - 2,5L

-image
-image
-image
Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 1007 narcissengeel - 2,5L-image
Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 1007 narcissengeel - 2,5L-image
adviesprijs
153,00
95,80

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Rust-Oleum CombiColor Hoogglans Narcissengeel RAL 1007

   Rust-Oleum CombiColor Hoogglans Narcissengeel RAL 1007 is een dekkende verf voor metaal, geschikt voor zowel geroest als ongeroest metaal. Het biedt bescherming tegen corrosie bij matige industriebelasting en is eenvoudig aan te brengen met een kwast of verfroller. Voor de beste resultaten dien je de ideale applicatieomstandigheden te volgen, de ondergrond grondig te reinigen en de aanbevolen grondlaag aan te brengen. Je kunt de verf aanbrengen met een kwast, roller of verfspuit, waarbij het verdunnen met Rust-Oleum verdunner 7302 afhankelijk is van het gebruikte gereedschap.

   Kleur RAL-nummer

   RAL 1007

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Vlampunt

   40 °C

   Uitgehard na

   14 d

   Kleurnaam

   Verkeersgeel

   Glansgraad

   Hoogglans

   Toepassing op

   Metaal

   Rendement per liter

   10.3 m²/l

   Verwerkingsmethode

   Kwast

   EAN

   8715743012877

   Artikelnummer

   359750

   Volume

   2.5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H335+H336: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.