usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 8001 okerbruin - 2,5L

-image
-image
-image
Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 8001 okerbruin - 2,5L-image
Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 8001 okerbruin - 2,5L-image
124,99
113,59

Verwachte leverdatum

19-06-2024

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Eén-laags onderhoudsysteem voor metaal. Superieure metaalbescherming, direct over roest.
   Grondlaag en deklaag in één
   Kan direct op roest, blank metaal en hout
   Groot rendement: 10.5 m² per liter
   In één laag dekkend, goede vloei-eigenschappen
   Verdunbaar met terpentine
   Te gebruiken tot 5°C
   Leverbaar in 52 kleuren (RAL/Hamerslag)
   Kleefvrij: 120
   Overschilderbaar: na 16 uur
   Verpakking: blik

   Kleur RAL-nummer

   RAL 8001

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Vlampunt

   40 °C

   Uitgehard na

   14 d

   Glansgraad

   Hoogglans

   Toepassing op

   Metaal

   Rendement per liter

   10.3 m²/l

   Verwerkingsmethode

   Kwast

   EAN

   8715743012938

   Artikelnummer

   359766

   Volume

   2.5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H335+H336: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.