usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum CombiColor Metaalverf - satin white - 0,75L

Rust-Oleum CombiColor Metaalverf - satin white - 0,75L

Uitvoering

adviesprijs
50,00
33,43

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Vlampunt

   40 °C

   Glansgraad

   Mat

   Kleurnaam

   Satin White

   Toepassing op

   Metaal

   Uitgehard na

   14 h

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9010

   Rendement per liter

   10.3 m²/l

   Kleefvrij na

   3 h

   Volume (product)

   0.75 l

   Overschilderbaar na

   24 h

   EAN

   8715743012631

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.