usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum CombiPrimer Anti-Roest - roodbruin - 0,25L

Rust-Oleum CombiPrimer Anti-Roest - roodbruin - 0,25L

Uitvoering

adviesprijs
19,00
12,93

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Verfspuit, Kwast

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Glansgraad

   Mat

   Overschilderbaar na

   2 h

   Toepassing op

   Metaal

   Rendement per liter

   12.8 m²/l

   Volume (product)

   0.25 l

   Kleurnaam

   Roodbruin

   EAN

   8715743011825

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.