usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Hard Hat Markeerverf Spuitbus - oranje - 0,5L

Rust-Oleum Hard Hat Markeerverf Spuitbus - oranje - 0,5L-image
23,99

Verwachte leverdatum

23-05-2024

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Bijzondere kenmerken

   Voor snel en gemakkelijk markeren van constructies, opgravingen, ondergrondse voorzieningen en voor verkeersveiligheid.

   Voor het markeren van lastige ondergronden
   Beste dekkracht, weerbestendig en waterdicht
   Voor op metaal, beton, asfalt, gravel, grond, gras, hout etc.
   Zelfs op licht vochtige oppervlakken
   Spuitrichting naar de grond

   Specificaties

   Belangrijkste eigenschappen: Oplosmiddelhoudend
   Glansgraad: Mat
   Inhoud: 500 ml
   Applicatiegereedschap: Spuitbus
   Toepassingsgebied: Vloer, Lijn- en markeringsverf
   Ondergrond Vloer: Asfalt, Nieuw Beton, Oud Beton, Gevlinderd Beton
   Kleefvrij: 20 minuten
   Overschilderbaar: binnen 1 uur of na 48 uur
   VOC gehalte: 630 g/l

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Glansgraad

   Mat

   Vlampunt

   -40 °C

   EAN

   8715743006340

   Artikelnummer

   216040

   Volume (product)

   0.5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

   P302: BIJ CONTACT MET DE HUID: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P352: NA (mogelijke) blootstelling: Met veel water en zeep wassen

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P410: Tegen zonlicht beschermen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.