usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Pegarust - RAL 9004 signaalzwart - 5L

-image
adviesprijs
179,00
145,95

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie


   Ultieme roestwering, zelfs bij lage temperaturen of vochtige oppervlakken
   Uitstekend bestand tegen chemicaliën in de atmosfeer
   Beschermt tegen scheuren en afbladderen
   Geschikt voor corrosie-klasse C5-M volgens ISO 12944
   Primer en deklaag in één
   UV- en stootbestendig
   Glansgraad: Hoogglans
   Verpakking: blik

   VMV code

   VMV0004322

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9004

   Vlampunt

   28°C

   Kleurdekking

   Dekkend

   Uitgehard na

   7 d

   Gebruik

   Buiten

   Verfsoort

   Waterbasis (acryl)

   Toepassing op

   Metaal

   Rendement per liter

   2.9 m²/l

   Kleurnaam

   Signaalzwart

   Glansgraad

   Zijdeglans

   EAN

   5413436007188

   Artikelnummer

   353337

   Volume

   5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H335+H336: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.