usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Pegarust - RAL 9005 gitzwart - 20L

-image

Kleurnaam

Volume

410,69
373,39

Verwachte leverdatum

28-06-2024

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie


   Ultieme roestwering, zelfs bij lage temperaturen of vochtige oppervlakken
   Uitstekend bestand tegen chemicaliën in de atmosfeer
   Beschermt tegen scheuren en afbladderen
   Geschikt voor corrosie-klasse C5-M volgens ISO 12944
   Primer en deklaag in één
   UV- en stootbestendig
   Glansgraad: Hoogglans
   Verpakking: blik

   Kleurnaam

   Gitzwart

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Overschilderbaar na

   48 h

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9005

   Uitgehard na

   14 d

   Glansgraad

   Hoogglans

   Toepassing op

   Metaal

   Rendement per liter

   10.3 m²/l

   Hoofd kleur

   Zwart

   Verwerkingsmethode

   Kwast

   EAN

   5413436007171

   Artikelnummer

   353347

   Volume

   20 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H335+H336: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.