usp1
usp2
usp3

Sikkens Alpha Fix voorstrijk - 5L

-image
99,06

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Toepassing op

   Zuigende ondergrond, Muren, Cement en pleisterwerk

   Kleurdekking

   Transparant

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Kleurnaam

   Transparant

   Gebruik

   Buiten

   Hoofd kleur

   Transparant

   Rendement per liter

   8 m²/l

   Overschilderbaar na

   24 h

   EAN

   8711115208657

   Artikelnummer

   371329

   Volume

   5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord, Gevarenaanduiding

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken

   P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P233: In goed gesloten verpakking bewaren

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.