usp1
usp2
usp3

TEC7 Cleaner Universele reiniger en ontvetter - 500ml

TEC7 Cleaner Universele reiniger en ontvetter - 500ml-image
9,29

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Universele reiniger en ontvetter

   · Afwerken van lijmranden, voegen en naden
   · Reinigen van gereedschappen
   · Verwijdert niet-uitgeharde Tec7, XealPro en X-Tack
   · Toestand bij kamertemperatuur: vloeibaar

   Vlampunt

   Geen

   EAN

   5414195683415

   Artikelnummer

   220451

   Lengte (Product)

   6.5 cm

   Hoogte (Product)

   19.5 cm

   Volume (product)

   500 ml

   Breedte (Product)

   6.5 cm

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord, Gevarenaanduiding

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P405: Achter slot bewaren

   P304: NA INADEMING: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P340: NA (mogelijke) blootstelling: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P410: Tegen zonlicht beschermen

   P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.