TEC7 PUR Pro Isolatie-/montageschuim - 750ml

placeholder-product-media-alt-text-not-set
11,29

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Bijzondere kenmerken

   Isolatie- en montageschuim

   · Proper en precies met pistool
   · Brandvertragingsklasse B1
   · Minimale uitzettingsdruk
   · Maximale expansie na aanbrengen van 20%
   · Bruikbaar bij -10°C tot +30°C
   · Rotbestendig
   ·Uithardingstijd: 60 minuten voor 30mm dikte bij 20°C
   · Opbrengst in vrije ruimte (FEICA TM 1003): ±45 liter schuim
   · Opbrengst in voeg (FEICA TM 1002): 30 meter schuim (voegmaat 2 x 5 cm)
   · Celstructuur: ± 70% gesloten cellen
   · Houdbaarheid: 18 maanden in ongeopende verpakking, koel, droog en rechtopstaand bewaren bij 20°C

   Specificaties

   Inhoud: 750 ml
   Dichtheid: ± 17 g/l
   Grondstofbasis: polyurethaan
   Huidvorming (FEICA TM 1014): 8 minuten
   Snijdbaar (FEICA TM 1005): 30 minuten
   Krimp (FEICA TM 1004): < 5 %
   Na-expansie (FEICA TM 1004): 70 %
   Brandclassificatie (DIN 4102): B1
   Wateropname (EN1609): 0,01 volume
   Transporttemperatuur: tot -20 °C
   Verwerkingstemperatuur product: minimum +5 °C
   Verwerkingstemperatuur ondergrond: -10 tot +30 °C
   Temperatuurbestendigheid na uitharding: -40 tot +90 °C
   Drukbestendigheid (FEICA TM 1011): ± 4,0 N/cm²
   Schuifsterkte (FEICA TM 1012): ± 6,5 N/cm²
   Isoleringsvermogen (DIN 52612): 36 mW/m.K.
   Geluidsisolatie (EN ISO 717-1): 58 dB

   Vlampunt

   Geen

   Lengte (Product)

   6.6 cm

   Breedte (Product)

   6.6 cm

   Hoogte (Product)

   32.7 cm

   Volume (product)

   750 ml

   EAN

   5414195670057

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

   H332: Schadelijk bij inademing

   H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P405: Achter slot bewaren

   P308: NA (mogelijke) blootstelling: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P410: Tegen zonlicht beschermen

   P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.

  Leer Fixami beter kennen

  Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

  Meer over ons
  • Tools van topkwaliteit

  • Specialist in online

  • Altijd persoonlijk advies

  • Wat je project ook is