usp1
usp2
usp3

Trimetal Globacryl Villa Velours - op kleur gemengd - 10L

-image
265,59

Verwachte leverdatum

24-06-2024

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kleurnaam

   Op kleur gemengd

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Rendement per liter

   10 m²/l

   Gebruik

   Buiten

   Overschilderbaar na

   6 h

   Glansgraad

   Zijdeglans

   EAN

   5410491166881

   Artikelnummer

   353183

   Volume

   10 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.