usp1
usp2
usp3

WD-40 31390 Specialist Lithiumspuitvet met smart straw - 400 ml

WD-40 31390 Specialist Lithiumspuitvet met smart straw - 400 ml-image
WD-40 31390 Specialist Lithiumspuitvet met smart straw - 400 ml-image
WD-40 31390 Specialist Lithiumspuitvet met smart straw - 400 ml-image
WD-40 31390 Specialist Lithiumspuitvet met smart straw - 400 ml-image
WD-40 31390 Specialist Lithiumspuitvet met smart straw - 400 ml-image
adviesprijs
14,00
12,99

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Profiteer nu van de korting, OP is OP.
   Profiteer nu van de korting, OP is OP.

   Dit hoogwaardig wit lithiumspuitvet is een dikkere oplossing die langdurige smering biedt die niet druppelt of wegvloeit. Het werkt uitstekend bij metaal op metaal, waardoor frictie vermindert en uw gereedschap en uitrusting soepel blijven lopen.

   EAN

   5032227005563

   Artikelnummer

   200434

   Volume (product)

   400 ml

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P405: Achter slot bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P410: Tegen zonlicht beschermen

   P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   1x WD-40 31390 Lithiumspuitvet

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.