usp1
usp2
usp3

WD-40 31638 Multispray met smart straw - 450 ml - 60 stuks

WD-40 31638 Multispray met smart straw - 450 ml - 60 stuks-image
Bundeldeal
509,99

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Profiteer nu van deze scherpe bundeldeals
   Profiteer nu van deze scherpe bundeldeals

   Door het 360° ventiel kan de bus rechtop of ondersteboven worden gebruikt en op elke klus worden toegepast.
   De Smart Straw kan zowel breed als nauwkeurig spuiten en zorgt dus voor de nodige flexibiliteit.
   Verdringt vocht om roest te voorkomen en elektrische systemen uit te drogen.
   Penetreert om vastzittende onderdelen los te maken.
   Zorgt voor smering waardoor apparaten soepel lopen.
   Verwijdert olie, roet, vet en vuil.
   Beschermt metalen oppervlakken tegen roest en corrosie.
   Gebruiksvriendelijk.
   Aanbevolen voor:
   Tuingereedschap en –uitrusting
   Batterijklemmen
   Ontstekingsbougies
   Fietsframes
   Deursloten en –scharnieren
   Elektrisch gereedschap
   Motoren
   Legeringen
   Uitlaten

   Specificaties:

   Inhoud ml per bus: 450

   Vlampunt

   47 °C

   EAN

   5032227316386

   Artikelnummer

   200435

   Volume (product)

   450 ml

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord, Gevarenaanduiding

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P405: Achter slot bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P310: NA (mogelijke) blootstelling: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P331: NA (mogelijke) blootstelling: GEEN braken opwekken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P410: Tegen zonlicht beschermen

   P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   P301: NA INSLIKKEN: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   60x WD-40 31638 Multispray

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.