usp1
usp2
usp3

Wijzonol Dekkend Tuinbeits - 9121 Antraciet - 0,75L

Wijzonol Dekkend Tuinbeits - 9121 Antraciet - 0,75L

Uitvoering

adviesprijs
32,00
19,29

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

  Let op, afbeelding wijkt af!

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Kleurnaam

   Antraciet

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Glansgraad

   Eiglans

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9121

   Overschilderbaar na

   18 h

   Gebruik

   Buiten

   Toepassing op

   Tuinhout

   Hoogte (Product)

   11.9 cm

   Vlampunt

   42 °C

   Gewicht (Product)

   0.976 kg

   Breedte (Product)

   9.9 cm

   Lengte (Product)

   9.9 cm

   Rendement per liter

   14 m²/l

   Buitenduurzaamheid

   3 tot 5 jaar

   Volume (product)

   0.75 l

   EAN

   8712952050317

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H302: Schadelijk bij inslikken

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H312: Schadelijk bij contact met de huid

   H332: Schadelijk bij inademing

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.