usp1
usp2
usp3

Wijzonol Transparant Zijdeglanslak - 3105 Grenen - 0,75L

Wijzonol Transparant Zijdeglanslak - 3105 Grenen - 0,75L

Uitvoering

adviesprijs
49,00
37,19

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kleurdekking

   Transparant

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Gebruik

   Buiten

   Rendement per liter

   13 m²/l

   Hoogte (Product)

   11.9 cm

   Gewicht (Product)

   0.826 kg

   Vlampunt

   42 °C

   Kleur RAL-nummer

   RAL 3105

   Breedte (Product)

   9.9 cm

   Lengte (Product)

   9.9 cm

   Buitenduurzaamheid

   3 tot 5 jaar

   Glansgraad

   Zijdeglans

   Overschilderbaar na

   16 h

   Volume (product)

   0.75 l

   Kleurnaam

   Grenen

   EAN

   8712952050188

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen

   H302: Schadelijk bij inslikken

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

   H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling 

   H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.