Zwaluw Den Braven 10133201 Montagefix-N Montagelijm - Geel - 310ml

placeholder-product-media-alt-text-not-set
6,79

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

  Let op! Afbeelding kan afwijken van daadwerkelijk product!

   Zwaluw Montagefix-N is de universele montagelijm op basis van neopreen die uitblinkt in veelzijdigheid en duurzaamheid. Deze hoogwaardige lijm hardt uit door verdamping van oplosmiddel en staat garant voor sterke verbindingen op zowel poreuze als niet-poreuze ondergronden.

   Met zijn brede toepasbaarheid is Montagefix-N geschikt voor verschillende bouwmaterialen, waaronder plinten, panelen, spaanplaat, hard PVC, diverse houtsoorten, metalen en keramiek. Of het nu gaat om montage op metselwerk, beton of steen, Montagefix-N biedt betrouwbare hechting voor diverse montageprojecten.

   De voordelen van Montagefix-N zijn duidelijk:
   - Geschikt voor uiteenlopende bouwmaterialen
   - Hecht vrijwel op alle gebruikelijke ondergronden

   Met een houdbaarheid tot 12 maanden na de productiedatum, mits bewaard op een droge plaats tussen +5°C en +25°C in de originele verpakking, biedt Montagefix-N betrouwbaarheid en kracht voor duurzame verbindingen. Kies voor de veelzijdigheid van Montagefix-N voor uw volgende montagetoepassing.

   Volume (product)

   310 ml

   Vlampunt

   0 °C

   EAN

   8711595008433

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp

   H361d: Kan mogelijk het ongeboren kind schaden

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P353: NA (mogelijke) blootstelling: Huid met water afspoelen/afdouchen

   P280: Beschermende kledij dragen

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P338: NA (mogelijke) blootstelling: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen

   P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water

   P361: NA (mogelijke) blootstelling: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken

   P351: NA (mogelijke) blootstelling: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten

   P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

   P304: NA INADEMING: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P303: BIJ CONTACT MET DE HUID (OF HET HAAR): → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P235: Koel bewaren

   P340: NA (mogelijke) blootstelling: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.

  Leer Fixami beter kennen

  Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

  Meer over ons
  • Tools van topkwaliteit

  • Specialist in online

  • Altijd persoonlijk advies

  • Wat je project ook is