usp1
usp2
usp3

Bostik 30023350 Primer SX Black - 1L

Bostik 30023350 Primer SX Black - 1L
adviesprijs
143,00
87,89

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Volume (product)

   1 l

   Vlampunt

   -4 °C

   EAN

   8713572600203

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp

   H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P338: NA (mogelijke) blootstelling: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen

   P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P351: NA (mogelijke) blootstelling: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten

   P302: BIJ CONTACT MET DE HUID: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P352: NA (mogelijke) blootstelling: Met veel water en zeep wassen

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P310: NA (mogelijke) blootstelling: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   Droge stofgehalte: ca. 65%
   Soortelijke massa: 1,03 g/ml
   Vlampunt: < 21°C
   Droogtijd: 60 minuten (bij 20°C/RV 50%)
   Kleur: zwart

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.