usp1
usp2
usp3

Finess Tuinmeubelolie - Kleurloos - 750ml

-image

Kleurnaam

Volume

2.5 l
adviesprijs
18,00
11,49

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kleurnaam

   Transparant

   Gebruik

   Buiten

   Hoofd kleur

   Transparant

   Verwerkingsmethode

   Doek, Kwast

   Rendement per liter

   9 l/hour

   Toepassing op

   Hout

   Buitenduurzaamheid

   3 tot 5 jaar

   EAN

   8711429137025

   Artikelnummer

   344293

   Gewicht

   0.675 kg

   Breedte

   108 mm

   Lengte

   120 mm

   Hoogte

   108 mm

   Volume

   0.75 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P353: NA (mogelijke) blootstelling: Huid met water afspoelen/afdouchen

   P280: Beschermende kledij dragen

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P361: NA (mogelijke) blootstelling: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P233: In goed gesloten verpakking bewaren

   P303: BIJ CONTACT MET DE HUID (OF HET HAAR): → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P310: NA (mogelijke) blootstelling: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P301: NA INSLIKKEN: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

  Aanbevolen combinaties

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.