usp1
usp2
usp3

illbruck PU010 Panel Adhesive isolatielijm - 750ml

illbruck PU010 Panel Adhesive isolatielijm - 750ml
adviesprijs
22,00
14,39

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   De PU010 PANEL ADHESIVE is ideaal voor het snel monteren van isolatie en akoestische panelen, buitengevelisolatie, dakisolatie en vergelijkbare plaatmaterialen. Geschikt voor het gebruik op vele verschillende ondergronden waaronder metselwerk, beton, hout, metaal en dakisolatiepanelen.

   Stofvrije applicatie
   Vullend vermogen
   Tijdbesparend en gelijk klaar voor gebruik
   Een alternatief voor mechanische bevestiging en mortels
   Snelle uitharding, 8-10 minuten open tijd
   Belastbaar na ca. 3 uur
   Verlijmt nat, bevroren en voorbehandeld hout
   Geen na-expansie of krimp

   Vlampunt

   -97 °C

   Volume (product)

   750 ml

   EAN

   8713465297503

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

   H332: Schadelijk bij inademing

   H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P284: Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P311: NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P342: Bij ademhalingssymptomen:

   P410: Tegen zonlicht beschermen

   P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH204: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.