Illbruck PU011 Constructielijm Rapid - 310 ml

placeholder-product-media-alt-text-not-set
adviesprijs
12,00
8,99

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Geschikt voor het snel en watervast verlijmen van hout op hout, hout op beton, natuursteen, vezelcementplaten, isolatiemateriaal, harde kunststof platen en poreuze materialen met poreuze of niet-poreuze materialen.

   Zeer snelle krachtopbouw
   Hoge eindsterkte
   Waterbestendig D4 volgens EN 204
   Minimale opschuiming
   Hecht op licht vochtige ondergronden
   Binnen en buiten toepasbaar
   Bestand tegen hoge temperaturen
   Bestand tegen verdunde zuren, alkalische stoffen en oplosmiddelen

   Geschikt voor materiaal

   Natuursteen, Beton, Hout, Kunststof, Isolatie

   Kleurnaam

   Transparant

   Volume (product)

   310 ml

   Vlampunt

   190 °C

   EAN

   8713465294137

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H332: Schadelijk bij inademing

   H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P284: Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen

   P304: NA INADEMING: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P311: NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P340: NA (mogelijke) blootstelling: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen

   P342: Bij ademhalingssymptomen:

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH204: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.

  Leer Fixami beter kennen

  Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

  Meer over ons
  • Tools van topkwaliteit

  • Specialist in online

  • Altijd persoonlijk advies

  • Wat je project ook is