usp1
usp2
usp3

illbruck AA295 Natufix reiniger - 200ml

illbruck AA295 Natufix reiniger - 200ml-image
adviesprijs
15,00
11,09

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   AA295 Natufix is een perfect natuurlijk oplosmiddel, toepasbaar op ramen, kozijnen, marmer, hout, harde kunststoffen, natuursteen, marmoleum etc.

   Natuurlijke basis
   Professionele oplossing voor de bouw
   Lost niet uitgeharde kit, verf, lijm en purschuim en olie, teer en vet snel op
   Ter vervanging van oplosmiddelen zoals thinner, terpentine etc.

   Vlampunt

   -60 °C

   EAN

   8714393000050

   Artikelnummer

   215908

   Volume (product)

   200 ml

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

   H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten

   P302: BIJ CONTACT MET DE HUID: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P352: NA (mogelijke) blootstelling: Met veel water en zeep wassen

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P410: Tegen zonlicht beschermen

   P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.