usp1
usp2
usp3

illbruck FM350 Perfect Foam Purschuim - 880ml

illbruck FM350 Perfect Foam Purschuim - 880ml
8,29

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   FM350 Perfect Foam is het meest geavanceerde purschuim op de markt. Door de unieke formule levert de FM350 Perfect Foam maar liefst 50% meer opbrengst dan vergelijkbare bussen. Ideaal voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren, zelfs onder lage omgevingstemperaturen.

   Meer meters opbrengst in vergelijking met een standaard bus van gelijke grootte
   Kan toegepast worden tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
   Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
   Overschilderbaar en af te werken met stucwerk, niet UV-bestendig
   Reduceert afval en bespaart tijd

   Vlampunt

   -97 °C

   Volume (product)

   880 ml

   EAN

   8713465306946

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

   H332: Schadelijk bij inademing

   H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P285: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P311: NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P342: Bij ademhalingssymptomen:

   P410: Tegen zonlicht beschermen

   P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH204: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken

   1x Illbruck FM350 Perfect Foam Purschuim

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.