usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 7005 muisgrijs - 0,75L

-image
-image
-image
Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 7005 muisgrijs - 0,75L-image
Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 7005 muisgrijs - 0,75L-image
adviesprijs
53,00
41,09

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Rust-Oleum CombiColor Hoogglans Muisgrijs RAL 7005

   Rust-Oleum CombiColor Hoogglans Muisgrijs RAL 7005 is een dekkende verf voor metaal, geschikt voor zowel geroest als ongeroest metaal. Deze verf is verkrijgbaar in een hoogglans afwerking.

   De verf biedt bescherming tegen corrosie bij matige industriebelasting en is duurzaam dankzij de vernetting van de hamerslag. Het bevat roestwerende pigmenten voor extra roestwering.

   Voor het aanbrengen van de verf, moet het oppervlak vrij zijn van olie, vet en andere verontreinigingen. Breng eerst de aanbevolen grondlaag Rust-Oleum CombiPrimer anti-roest aan en schuur eventueel nog intacte, oude verflagen voor een goede hechting.

   De verf kan worden aangebracht met een kwast, roller of verfspuit. Bij gebruik van een verfspuit, verdun de verf met Rust-Oleum verdunner 7302. Bij gebruik van een kwast of roller, kan de verf maximaal 10% worden verdund met dezelfde verdunner. Gebruik een kwast van paardenhaar of een roller van 2K Anza of Paintura voor het beste resultaat.

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Vlampunt

   40 °C

   Uitgehard na

   14 d

   Glansgraad

   Hoogglans

   Kleur RAL-nummer

   RAL 7005

   Toepassing op

   Metaal

   Rendement per liter

   10.3 m²/l

   Verwerkingsmethode

   Kwast

   EAN

   8715743012488

   Artikelnummer

   359771

   Volume

   0.75 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H335+H336: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.