usp1
usp2
usp3

TEC7 HP Clean Reiniger - 5L

★★★★★

4.5 / 5

2 reviews

TEC7 HP Clean Reiniger - 5L-image
adviesprijs
27,00
23,99

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Krachtige reiniger met dieptereiniging
   · Voor natuurlijke vervuiling
   · H.A.C.C.P.-gecertificeerd
   · Solvent- en zuurvrij, veilig op alle materialen
   · Huidveilig, biologisch afbreekbaar
   · Oplosbaarheid: geheel oplosbaar in water
   · Toxiciteit: bij normaal gebruik niet giftig, niet innemen

   Vlampunt

   70 °C

   EAN

   5414195492055

   Artikelnummer

   219500

   Hoogte (Product)

   28.1 cm

   Breedte (Product)

   13.7 cm

   Volume (product)

   5 l

   Lengte (Product)

   18.9 cm

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H302: Schadelijk bij inslikken

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H332: Schadelijk bij inademing

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

   H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P338: NA (mogelijke) blootstelling: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen

   P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water

   P351: NA (mogelijke) blootstelling: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten

   P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

   P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P337: Bij aanhoudende oogirritatie:

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   1x TEC7 HP Clean Reiniger

  Reviews

  4.5 / 5

  ★★★★★

  2 reviews

  • 5 sterren

  • 4 sterren

  • 3 sterren

  • 2 sterren

  • 1 ster