usp1
usp2
usp3

Wijzonol Grond- en aflak in één - RAL 9016 - 0,75L

Wijzonol Grond- en aflak in één - RAL 9016 - 0,75L

Uitvoering

adviesprijs
48,00
34,26

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

  Let op, afbeelding wijkt af!

   Gewicht (Product)

   0.98 kg

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Overschilderbaar na

   18 h

   Gebruik

   Buiten

   Hoogte (Product)

   11.9 cm

   Vlampunt

   42 °C

   Rendement per liter

   11 m²/l

   Breedte (Product)

   9.9 cm

   Glansgraad

   Halfglans

   Lengte (Product)

   9.9 cm

   Kleurnaam

   Verkeerswit

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9016

   Volume (product)

   0.75 l

   EAN

   8712952087856

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H302: Schadelijk bij inslikken

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.